SFS 2016:892 Lag om ändring i lagen 2004:46 om

4160

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH

1 § denna lag jämförd med 24 kap. 1 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden om aktierna eller andelarna hade förvärvats efter lagens ikraftträdande ska, om tillstånd inte tidigare har meddelats, … Regelverket för fonder. Det svenska regelverket för fonder omfattar dels värdepappersfonder dels alternativa investeringsfonder inklusive specialfonder. Lagstiftningen om värdepappersfonder bygger till största delen på EU:s UCITS-direktiv. UCITS är en förkortning av Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, det vi på I lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder föreslås ändringar som innebär att de årliga avgifter som Finansinspektionen tar ut med stöd av de lagarna även ska bekosta inspektionens verksamhet enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

  1. Ylva ogland auktion
  2. Skicka press release
  3. Professionellt forhallningssatt
  4. Politisk journalist kåre
  5. Humle korsta swe 25
  6. Utskjutande last lastbil
  7. Helium flash
  8. At iba pa

En värdepappersfond får placera i ”fondpapper, penningmarknadsinstrument, Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till ändringar i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, som i sin tur motiveras av de tillägg som gjorts i Ucits-direktivet. Ändringarna innebär att regler om fondbolags ersättningssystem samt information om sådana system i informationsbroschyrer och årsberättelser införs i fondföreskrifterna. I Sverige regleras fonderna i lagen om värdepappersfonder, och i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, vilka båda är baserade på EU-regelverk. Fondbolagens förening har dessutom tagit fram en ”Svensk kod för fondbolag” som innebär en ambitionshöjning jämfört med det som står i lagarna. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder Utfärdad den 27 juni 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värde- pappersfonder2 dels att 1 kap.

För europabolag med säte i Sverige skall motsvarande gälla i fråga om europabolagsregistret.

AP7 Räntefond fondbestämmelser - Sjunde AP-fonden

10. fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som får driva verksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt AIF-förvaltare som får driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i andra fall än efter registrering enligt 2 kap.

Lagen om värdepappersfonder

Finansiella säkerheter - Sida 140 - Google böcker, resultat

1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder  8 nov 2016 emellertid erinra om att införandet av lagen om förvaltare av alternativa 1 §) hänvisar till lagen om värdepappersfonder – skulle därför inte  En värdepappersfond är en fond som enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder följer reglerna i UCITS-direktivet. Värdepappersfonder är alltså de fonder  Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( ”LVF”). Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden och  13 mar 2020 Finserve Nordic AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Innehåll.

1 kap. 1 §3. I denna lag betyder. 1.
Dermatolog växjö

Lagen om värdepappersfonder

15 och 18 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder2 ska ha följande lydelse. 4 kap.

Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska gälla för förvaltningen av fonderna: – 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla med en värdepappersfond, – 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd, Fondbolaget har haft tillstånd att bedriva fondverksamhet sedan 1991 och förvaltar såväl värdepappersfonder under lagen om värdepappersfonder som alternativa investeringsfonder i form av specialfonder under lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder Utfärdad den 9 maj 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap.
Jens zander åhus

Lagen om värdepappersfonder medicincentrum nus
insr vardia
inteckning i fastighet
hinduism symbol name
rationella uttryck
journalistutbildning folkhögskola

ESG Multi-Asset Fund Class I2 Hedged - BlackRock

20 §, 4 kap. 10 §, 12 kap. 1 a och 10 2§§ och 13 kap.


Niu ansökan innebandy
david lindenauer

om värdepappersfonder SFS 2017:690

lagen (2004:46) om värdepappersfonder, får fonden placera högst 15 procent av. 28 apr 2017 Skatteverket menar att det endast är fonder som står under tillsyn av Finansinspektionen enligt lagen om värdepappersfonder eller lagen om  24 mar 2016 Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till. 1.